Algemeen

Tussen het volmachtbedrijf en het gelieerde bemiddelingsbedrijf (Klap B.V.) is geen expliciete scheiding van afdelingen en medewerkers. In een bevoegdhedenschema zijn de taken en bevoegdheden van de medewerkers van het bemiddelings- en volmachtbedrijf beschreven. Aan het gelieerde bemiddelingsbedrijf is een voorlopige dekkingsbevoegdheid verstrekt.

Ondanks de taakscheiding kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

 • de feitelijke leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • indien de in ons handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, wordt eerst de volmachtmanager geraadpleegd en indien noodzakelijk of gewenst beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
 • afwijkingen van de in ons handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden besproken met de volmachtmanager of bij diens afwezigheid de afdelingsmanager (afdelingsmanager houdt ruggenspraak met de feitelijk leider).
 • afwijkingen van de bevoegdheden van de verleende volmachten (zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomsten) worden uitsluitend schriftelijk met toelichting en argumentatie ingediend bij de volmachtmanager of de feitelijk leider (betreft het een normale special limit dan wordt die door de medewerker bij de volmachtgever aangevraagd zonder tussenkomst van de volmachtmanager of feitelijk leider).
 • indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven aan een van de betrokken volmachtgevers.

Specifieke situaties

 • Coulance schade-uitkering
 • Uitbetalen van een niet gedekte schade
 • Niet gedekte schade afwijzen
 • Conflicterende schuldvraag tussen één of meerdere verzekerden
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag)
 • Een te laag premie-tarief hanteren
 • Korting verlenen (bijv. extra B/M-treden) op de premie
 • Een te zwaar risico in volmacht accepteren
 • Onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn
 • Afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling)